PuMPuRS projekts ''Soli pa solim''

Projekta ilgums: 12 mēneši
Projekta sākums un beigas: 01.09.2019. - 31.08.2020.


Mērķis – Veicināt Brocēnu novada izglītojamo aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, un palielināt viņu motivāciju turpināt izglītību, izmantojot neformālās izglītības metodes.
Galvenās aktivitātes – mērķu plānošana, klades dizaina konkurss, tematiskās radošās darbnīcas, ekskursijas, sagatavošanās noslēguma pasākumam, noslēguma pasākums.
Mērķa grupa – Brocēnu novada skolu – Remtes pamatskolas, Gaiķu pamatskolas un Brocēnu mazpulka dalībnieki, kopā - 40 izglītojamie (13 – no Gaiķu pamatskolas, 16 – no Remtes pamatskolas no 5. -9.klasei,, 11 – no Brocēnu mazpulka kā atbalsta jaunieši no 5. – 12.klasei), tai skaitā – 15 priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem pakļautie izglītojamie, no 5. – 9.klasei, kuri pakļauti šādiem riskiem: ar mācību darbu vai izglītības iestādes vidi saistītiem riskiem; sociālās vides un veselības riskiem; ekonomiskiem riskiem; ar ģimeni saistītiem riskiem.
Rezultāti – Aktivitātēs iesaistījušies 40 izglītojamie, tai skaitā – 15 priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem pakļautie izglītojamie. Noticis klades dizaina konkurss un apdrukātas klades ar pašu zīmējumiem, kuras izmanto projekta dalībnieki, kas veicinājis sadarbību un sapratni savā starpā, darba pasaules iepazīšanu, izglītojamo interešu un talantu atklāšanu, pašapziņas celšanu, tā palielinot motivāciju turpināt izglītību. Kopīgajos pasākumos – darbnīcās un ekskursijās veicināta izglītojamo iekšējā izaugsme, uzlabota savstarpējā komunicēšana un attiecības. Notikušas tematiskās radošās un izglītojošās darbnīcas, dodot iespēju apgūt un uzzināt jaunas, personīgi noderīgas lietas, kas motivē turpināt mācības, lai varētu piepildīt savus sapņus un dzīvē daudz sasniegt, kā arī uzlabo savstarpējās attiecības. Izglītojamie definējuši savus personīgos mērķus, sapratuši to sasniegšanas ceļus, veidojot savas mērķu kartes mācību gadam; dalībnieki guvuši motivāciju turpināt izglītību, iepazīstot uzņēmumus un vietas Latvijā, izejot ārpus savas ierastās vides; aktīvi iesaistījušies ikdienas dzīvē un jauniešu aktivitātēs, plānojot un organizējot noslēguma pasākumu ārpus formālās izglītības.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.


Dokumentācija