PuMPuRS projekts ''Radoši Rugāji!''

Projekta ilgums: 9 mēneši
Projekta sākums un beigas:  01.09.2019. – 31.05.2020.

Projekta mērķi ir palielināt PMP riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē un  iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Šo mērķu sasniegšanai tiks Īstenots projekts “Radoši Rugāji!”, iesaistot Rugāju novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs lauku dzīves vidē 2019./2020. mācību gada laikā, attīstot darba prasmes, veicinot vienaudžu sadarbību, sportisku dzīvesveidu un sakoptas apkārtējās vides veidošanu. Projekta pasākumos plānots iesaistīt 24 bērnus un jauniešus vecumā no 12 līdz 18 gadiem, īpaši aicinot piedalīties tos, kuriem pastāv  priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riski, t.i.  sociālās vides vai veselības risks, ar mācību vidi saistītie riski, ekonomiskie vai ar ģimeni saistītie riski  Rugāju novadā. Kā papildus mērķa grupa tiks piesaistīti 252. Rugāju mazpulka dalībnieki,  kuri „PuMPuRa” jauniešus motivēs darboties kopīgu mērķu vadītus, lai mazinātu iespējamos riskus. Līdzdalība projekta pasākumos katrā jaunietī stiprinās pārliecību, ka veiksmīgas dzīves pamatā ir mazpulku pamatvērtības – čaklas rokas, ass prāts, laba sirds un stipra veselība.  


Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts


Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Dokumentācija