Projektam ''Klimata valoda'' 4 mēneši! / 4 months of ”Climate language”

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, Norvēģijas lauksaimniecības un vides pētniecības institūtu NIBIO, kā arī Latvijas Dabas fondu  jau četrus mēnešus esam iesaistījušies projektā „Klimata valoda”. 

Projekta “Klimata valoda” galvenais mērķis ir paaugstināt mazpulcēnu un visas Latvijas skolēnu zināšanas par klimata mainības pētījumiem, kas notiks ar Latvijas klimatu nākotnē, kā mēs varam pielāgoties izmaiņām un ko darīt ikdienā, lai nepiepildītos zinātnieku pesimistiskās prognozes? Projekta četru mēnešu laikā darba grupa ir iztrādājusi un mazpulku nometnē praksē pārbaudījusi eksperimentus par klimata mainības izraisošajām SEG gāzēm (kas ir CO2, kur rodas metāns, kāpēc vajadzīgi augi, kas ir siltumnīcas efekts u.c.), ir izveidoti 2 videomateriāli – eksperimentu gaitas apraksti.  Projektā iesaistītie ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāji strādā pie mācību materiāliem skolotājiem. Savukārt sadarbības partneris, Latvijas Dabas fonds, veido dabas novērojumu jeb fenoloģiskās vadlīnijas, jo tieši daba visjūtīgāk un ātrāk reaģē uz izmaiņām vidē.

Lai rosinātu skolēnus aizdomāties par klimatu, dabas pētīšanu 9.septembrī tika organizēta vienas dienas zibakcija “Rādi klasi!”, kuras ietvaros gandrīz 70 Latvijas klases sociālajos tīklos ievietoja klases fotogrāfijas ar bērzu. 09.10. zibakcijai notika otrā kārta. Iegūtie attēli projekta zinātnieku grupai ļaus veikt secinājumus par rudens iestāšanās laiku reģionālajām izmaiņām un ietekmējošajiem faktoriem. Fotomonitorings jeb ainavas fotogrāfijas tiek plaši izmantots fenoloģijas pētījumos pasaulē. Projekta ietvaros ir noticis viens skolotāju izglītojošais seminārs Daba runā, vai Tu dzirdi?.. Klimata mainība – praktiski un teorētiski”, esam piedalījušies vērienīgākajā dabaszinātņu skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši” ar darbnīcu “Klimata valoda”. Kopā ar profesoru Paulu Eriku Aspholmu (Paul Eric Aspholm), kas viesojās Latvijā augustā , izstrādājuši populārzinātnisko publikāciju „Ko klimata mainība nozīmē man?”, snieguši 3 radio intervijas, piedalījušies 1 televīzijas sižetā par rudens ienākšanu Latvijā.

Projekta ietvaros kopumā tiks izstrādāti 10 praktiskie eksperimentu apraksti un izveidoti 10 videomateriāli par katru no tiem, tāpat tiks izveidoti seši mācību materiāli (stundu plāni, prezentācijas, IKT izmantošanas iespējas stundās), kas kalpos kā atbalsta materiāls skolotājiem tēmas Latvijas un pasaules klimats apguvē. Tiks izstrādātas fenoloģiskās jeb dabas novērošanas metodiskās vadlīnijas, sabiedrības iesaistes zinātnē veicināšanai. Tāpat plānotas skolu vizītes – “Ballīte ar zinātniekiem” – kur interaktīvu nodarbību veidā tiks pārrunāta projekta problemātika.

In cooperation with  the employees of the Centre of Geological Processes Research and Modelling of the Department of Geology of the Faculty of Geography and Earth Sciences of the University of Latvia, Norwegian agricultural and environmental research institute “Bioforsk” and the Latvian Fund for Nature already four months Latvian 4H has participated in project '' Language of climate''.

The main aim of the project is to increase the knowledge, understanding, and expertise of Latvian pupils as well as develop their skills and attitudes towards climate variability and tackling climate change and moving towards low-carbon development, as well about that how will look climate in Latvia in the future, and what we can do to make it better? During first four months of this project working group has developed and tested sort of different experiments on climate change greenhouse gases (what is CO2? From where does methan  comes? Why the plants are so necessary? What is greenhouse effect? etc. There have been created two videos - an experiment course descriptions. In the project there are involved geography and science teachers and they are working out teaching materials for teachers. In turn, Latvian Fund for Nature has been workded out  natural or phenological observations guidelines,cause the nature is  most sensitive and respond more quickly to changes in the environment.

In order to encourage students to think about the climate, on September we organized a one-day flash mob "Showcase class!", in which almost 70 classes from schools in all Latvia  placed their class photos with birch. On October flash Mobs took place in the second round. The resulting images of the project will allow a team of scientists to draw conclusions about the occurrence of the autumn term regional changes and influencing factors. Fotomonitorings or landscape photographs are widely used phenological studies in the world. During this project there already has been one educational seminar for teachers ''Nature speaks, do you hear?..Climate variability - practically and theoretically"', we have took a part in biggest conference for teachers of natural sciences ''Science and mathematics school - effectively and creatively" with the workshop "Climate language". Together with Professor Paul Eric Aspholm, who visited Latvia in August, we developed a popular science publication "What does climate change mean to me?". We have also given 3 radio interviews and we have participated in one of the Latvia's TV broadcast about that how autumn entries in Latvia.


During the project will be developed 10 practical experiments descriptions and created 10 videos for each of them, will also be set up six training materials (lesson plans, presentations ect.) that will serve as a support material for teachers about theme '' Climate of Latvia and the world''. There will be developed phenological or natural observation methodological guidelines for public involvement in science promotion. Also planned school visits - "Party with scientists" - where in interactive way will be discussed project problems.


Vairāk par projektu blogā/ More about project - https://languageofclimate.wordpress.com/

Projektu finansē EEZ /Norvēģijas finanšu instrumenti / Project is financed by EEA financial mechanism/Norwegian financial mechanism

Projekta atbalstītāji

EEA grantsLatvijas Dabas fondsLU ĢZZFNIBIO

Dokumentācija