Projekts ''Klimata valoda''


Projekts īstenots  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta nacionālās klimata politikas programmas budžeta finansējuma ietvaros.

Uzsākšanas datums:04.06.2015.
Pabeigšanas datums:30.06.2016.


Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra (ĢPIMC) darbinieki sadarbībā ar Norvēģijas lauksaimniecības un vides pētniecības institūtu Bioforsk, Latvijas Dabas fondu un biedrību „Latvijas mazpulki” iesaistījušies projektā „Klimata valoda”.  


Projekta ietvaros tiks īstenotas informācijas kampaņas par klimata izmaiņām un adaptāciju jautājumiem.

Projekta aktivitātes:

•        ar klimata izmaiņām saistītu starpdiscipināru praktisko darbu izstrāde un iekļaušana skolu mācību programmās dabaszinību un ģeogrāfijas nodarbībās, kā arī atbilstošās skolotāju izglītības programmās;

•        eksperimentu (praktisko darbu) kā neformālās izglītības pasākumu īstenošana ar atbilstošu videomateriālu sagatavošanu un publicēšanu internetā, aicinot jauniešus patstāvīgi izzināt dabas procesus;

•        sezonālo parādību novērojumu funkcionalitātes ieviešana esošajā dabas novērojumu sistēmā (dabasdati.lv) un novērojumu uzsākšana kā dabas adaptācijas piemērs.

Projekta mērķis:

Paaugstināt Latvijas skolēnu zināšanas, izpratni un kompetences, veidot prasmes un attieksmes par klimata mainību, klimata pārmaiņu mazināšanu un virzību uz oglekļa mazietilpīgu attīstību, kā arī pielāgošanos klimata pārmaiņām, izstrādājot un īstenojot starpdisciplinārus praktiskos darbus neformālās un formālās izglītības jomās, un iesaistot sabiedrību dabas adaptācijas procesu klimata izmaiņām novērošanā.

Plašāk par projektu blogā - https://languageofclimate.wordpress.com/


Project “Climate language”


This is cooperation project between the employees of the Centre of Geological Processes Research and Modelling of the Department of Geology of the Faculty of Geography and Earth Sciences of the University of Latvia , Norwegian agricultural and environmental research institute “Bioforsk”, the Latvian Fund for Nature, and NGO “Latvijas Mazpulki”.


The project will be implemented within the framework of information campaigns regarding the issues of climate change and adaptation.


The aim of the project:


To increase the knowledge, understanding, and expertise of Latvian pupils as well as develop their skills and attitudes towards climate variability and tackling climate change and moving towards low-carbon development, as well as adaptation to climate change by developing and implementing interdisciplinary practical work in the fields of formal and informal education and involving the society in the observation of natural adaptation processes.


The main activities of the project:

the development of climate-change-related interdisciplinary practical work and its integration in science and geography lessons of school curricula as well as teacher education programmes.

the implementation of experiments as events of informal education, including the preparation and publication of videos, inviting young people to explore the natural processes independently, on the Internet.

the implementation of seasonal phenomenon observation on the nature observation system (dabasdati.lv) and observation as an example for natural adaptation.


More about project you can read in our blog - https://languageofclimate.wordpress.com/

Project is financed by EEA financial mechanism/Norwegian financial mechanism.

Projekta atbalstītāji

EEA grantsLatvijas Dabas fondsLU ĢZZFNIBIO

Dokumentācija