"Pākšaugu genefonda atjaunošana"Mazpulcēnu zirņu audzēšanas un novērošanas pētījumu projektsRīkotāji: Agroresursu un ekonomikas institūts un biedrība  „Latvijas Mazpulki”.

Mērķis: Iepazīties un apgūt zirņu audzēšanas pamatus, uzzināt zirņu audzēšanas īpatnības un iepazīties ar zirņu šķirņu daudzveidību. 

Darba uzdevumi: 
- Izvērtēt un salīdzināt  dažādu zirņu šķirņu augšanas īpatnības pa attīstības fāzēm un to ražību. (Ar izejmateriālu nodrošina Priekuļu pētniecības centrs).
- Rudenī iesniegt savāktās vietējo šķirņu sēklas, kolekcijas atjaunoto sēklas materiālu un veikto novērojumu atskaiti pa šķirnēm.

Pamatojums
Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrs, veic pētījumus par pupām un zirņiem, lai veidotu jaunas šķirnes, kas būtu izmantojamas gan pārtikā un arī lopbarībā un tādējādi nodrošinātu patērētājus ar vietēji ražotu augu proteīnu. 

Nepieciešams veikt Latvijas zirņu kolekcijas  izpēti, lai apzinātu esošo sēklu materiālu, tā īpašības un izmantošanas iespējas zirņu tālākā selekcijas darbā.

Pētījuma materiāli sānu sadaļā "Dokumentācija". Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: mazpulki@inbox.lv.

Latvijas Mazpulku padome